Gửi yêu cầu

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý rằng bạn đang tuân thủ Điều khoản Dịch vụ dành cho nhà phát triển Discord ( https://discord.com/developers/docs/policies-and-agreements/terms-of-service ) và Chính sách dành cho nhà phát triển ( https://discord.com/developers/docs/policies-and-agreements/developer-policy ), bao gồm cả việc bạn có tất cả các quyền cần thiết đối với ứng dụng của mình và bất kỳ bản nhạc hoặc nội dung nào khác mà ứng dụng sử dụng hoặc cung cấp.

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây