Điều Gì Được Coi Là Trường Hợp Sử Dụng Được Chấp Nhận Cho Ý Định Đặc Quyền?