Tôi Đã Nhận Được Intent Nội Dung Tin Nhắn Cho Chức Năng Khác, Tôi Có Thể Sử Dụng Lệnh Tiền Tố Không?