Tôi Có Thể Sử Dụng Mention Hoặc DM Làm Lệnh Không?