Hỗ trợ cần thiết của ứng dụng cao cấp để kiếm tiền từ ứng dụng