ข้อใดถือเป็นกรณีการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับ Privileged Intent