ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อและบทบาทที่เชื่อมโยง 101